Ưu đãi

  • Đường Sắt Giảm Giá Vé Tập Thể Từ Tháng 3 Đến 27/4

    4:11 | 2022-04-04
    Nhằm thu hút hành khách đi tàu dịp thấp điểm, ngành đường sắt tiếp tục giảm sâu giá vé tàu tập thể. Theo đó, từ tháng 3 đến hết ngày 27/4/2022, hành khách mua vé tập thể sẽ được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn.
  • Đường Sắt Kích Cầu Du Lịch, Giảm Giá Vé Tới 40%

    4:11 | 2022-04-04
    Đường sắt áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa kích cầu du lịch đối với khách đoàn, giảm đến 40%. Thời gian áp dụng: Từ 15/3 đến 27/4, từ 4/5 đến 31/5, từ 22/8 đến 31/8 và từ 5/9 đến 28/12/2022.