8:58 | 05/06/2023

GIỚI THIỆU
INTRODUCTION


1. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt nam được thành lập năm 2017 với sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp logisitcs.

Vietnam Railway Transport Joint Stock Company was established in 2017 with a mission of connecting manufacturing enterprises to logistics enterprises.

2. Công ty có đầy đủ toa xe, phương tiện để thực hiện dịch vụ vận tải, logistics bằng đường sắt kết hợp vận tải đa phương thức và các dịch vụ khác tạo nên chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh: chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn và tin cậy...

The Company is fully equipped with carriages, vehicles to carry out transport, logistics services by railway combined with multi-modal transport and other services, thus creating a complete service chain of: quality, profession, efficiency, safety and reliability...

3. Đối tác & Cổ đông chiến lược: Công ty cổ phần LOGISTICS U&I (UNILOG)

Strategic partner & shareholder: LOGISTICS U&I (UNILOG) Joint Stock Company

4. Các đối tác và khách hàng tiêu biểu trong lình vực toa xe, hạ tầng, vận tải đường sắt: TCTĐSVN, Haraco, Ratraco, Saratrains, Xe lửa Gia Lâm, Xe lửa Dĩ An...

Distinguished partners and customers in the sectors of carriage, infrastructure, railway transport: VR, Haraco, Ratraco, Saratrains, Gia Lam Train, Di An Train, etc.

5. Các đối tác và khách hàng tiêu biểu trong lịnh vực cung cấp logistics bao gồm: THJ, An Binh Logs, SBI, HPS ...

Distinguished partners and customers in the sector of logistics supply including: THJ, An Binh Logs, SBI, HPS, etc.

6. Các đối tác và khách hàng tiêu biểu trong lĩnh vực lĩnh vực sản xuất bao gồm: Pomina, Tisco, Việt Đức, Hoà phát, Đạm Ninh Bình...

Distinguished partners and customers in the sector of production including: Pomina, Tisco, Viet Duc, Hoa Phat, Ninh Binh Nitrogenous Fertilizer, etc.dangky
Chat hỗ trợ
Chat ngay